StroomOP is een beweging. Betrokken professionals die zich inzetten omdat ze geloven en weten dat de zorg voor kwetsbare kinderen en hun ouders beter kan en moet zijn.

Frederique Coelman: ‘Het afbouwen en overbodig maken van de JZ+, waarbij we streven naar andere vormen van jeugdhulp en waarin nauw wordt samengewerkt met het onderwijs. Stoppen met gedwongen afzonderen is hierin een belangrijk. Maar ook het versterken van vakmanschap van professionals, waarin leren, samenwerken en onderzoeken centraal staat. We moeten de professionele nieuwsgierigheid blijven stimuleren’.

Lieke van Domburgh: ‘Het scheppen van een lerend klimaat en het structureren van het leerproces van professionals in de JZ+ vormgeven, daar ga ik voor. Een professionele identiteit omvat de bereidheid om te leren (wat is er aan de hand?), patronen te herkennen in het maatwerk en te reflecteren op je eigen handelen. Maar ook je professionele identiteit behouden en de ingewikkeldheid van het hele ‘stuk’ te verdragen’.

Peter Dijkshoorn: ‘Zorg leert altijd weer. Kijk hoe we tijdens corona op basis van feiten, inclusief feiten over zaken die we nog niet weten, de zorg én ons gedrag aanpassen en een crisis te boven komen. Hoe kunnen we jeugdhulp net zo lerend inrichten, erkennend dat we nooit álles weten en kunnen oplossen, lerend over steeds betere zorg, over betere en prettiger maatschappelijke interventies en over steeds betere organisatie van jeugdhulp. En dat met grote doelen voor ogen: geen kinderen  en jongeren zitten ‘gesloten’.

Arne Popma: ‘Ik ga voor het belang van professioneel leiderschap en het stimuleren van nieuwsgierigheid. Het organiseren en verbreden van de inhoudelijke netwerken waarin professionals met elkaar leren en samenwerken. Netwerksamenwerking is het thema en de beweging waar we naartoe moeten’.

Suzan Terweij: ‘Het organiseren van  jeugdhulp met een plus – in plaats van JZ+ – vanuit de ambulante lijn, dat zie ik als stroomopwaarts werken. Als er opname nodig is, dat is het altijd kort en is er een veranderperspectief en bijpassende behandeling, dat is mijn visie die ik graag in de praktijk breng’. 

Martijn Zaal: ‘Het onderwijs en de bijbehorende waarden – kansengelijkheid, een veilig leerklimaat, optimale ontplooiingsmogelijkheden – blijven organiseren binnen andere vormen jeugdhulp. Het dagprogramma is onvoldoende ontwikkeld, waardoor gemakkelijk verveling optreedt, nieuwe vormen van verblijf zullen dat eerder bemoeilijken. Hoe kom je tot een geïntegreerd dagprogramma van leren, leven, vrijetijdsbesteding. Met betrokken en goed opgeleide professionals? Daar ga ik voor’.

Mohini Awadhpersad: ‘Jeugdhulp is klaar voor een stroomopwaartse verandering. Het is van belang om ook hier het perspectief van jongeren en ouders mee te nemen om daadwerkelijk passende zorg en onderwijs te kunnen leveren. Ik geloof in de kracht van theorie, praktijkervaringen van professionals en ervaringskennis van de doelgroep als samenspel om zo de meest duurzame zorg en onderwijs te realiseren. Samen, écht samen hand in hand voor een betere zorg- en onderwijsstelsel met liefdevolle ogen vanuit de zorg naar de mens, met de nadruk op de kinderen en jeugdigen. Zij zouden ten alle tijden liefde moeten voelen, ook door het systeem’.

Xavier Moonen: ‘We willen kennis over wat werkt naar de praktijk brengen. Hiervoor is begrijpelijke taal nodig die de barrière tussen wetenschap en praktijk overbrugt. Maar ook een kritische houding naar methoden zonder wetenschappelijk fundament. Als we stroomopwaarts willen bewegen, zullen we nog sterker moeten verbinden met onder andere wetenschap(pers)’. 

Monika Scholten: ‘Zorg is een samenspel. Tussen behoeften, kennis, ervaringskennis en ook belangen. En een samenspel tussen mensen die hier een bijdrage aanleveren. Dit geldt ook voor de jeugdhulp. Mijn bijdrage als programmaleider StroomOP is het versterken en ondersteunen dit samenspel vanuit de inhoud. Vanuit de ambitie om beter te worden in het samenspel door voortdurend te leren. Stroomopwaarts.  Omdat we daar als samenleving beter van worden. While we raise children, we build villages’.

Carola Bodenstaff: ‘De beweging die we met elkaar in gang zetten is heel waardevol. Ik lever graag mijn bijdrage en mijn netwerk om de gezamenlijke ambities verder vorm te geven. Belangrijk om jongeren zo thuis mogelijk te laten opgroeien, de projecten uit StroomOP dragen daaraan bij.

Marjolein Wesselo: ‘Samen werken aan een lerend jeugdhulpstelsel. Een ambitie waarin StroomOP initiatieven start en verbindt, maar ook bijdraagt aan het versterken, ondersteunen en vergroten van bestaande initiatieven. Ik ga ervoor om hierin zo concreet mogelijke resultaten te boeken: niet samen vergaderen en plannen maken, maar kijken wat écht bijdraagt aan het stroomopwaarts werken.’