De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor trauma-sensitieve zorg binnen de jeugdhulp. Een belangrijke aanname van trauma-sensitieve zorg is dat het welbevinden van de professionals van grote invloed is op het welbevinden van de jongeren, en dat professionals zich veilig moeten voelen om jongeren zich veilig te laten voelen. Onderzoek laat zien dat stress en burn-out symptomen bij professionals samenhangen met negatieve uitkomsten voor cliënten zoals onveiligheid, verminderde kwaliteit van de zorg, en wisselingen in personeelsleden door uitval en ziekte. Onderdeel van trauma-sensitieve zorg is het herkennen van eigen spanningssymptomen en zelfzorg zodat professionals beter zijn toegerust om goede hulpverlening te bieden. Bewustzijn van eigen spanningen vergroot het vermogen van professionals tot zelfregulatie om met moeilijke situaties en emoties in het werk om te gaan. Het project ‘Vroegtijdige signalering en preventie van stressklachten’ draagt bij aan het herkennen en reguleren van spanningen in de context van gesloten jeugdhulp en het ondersteunen van de professional via een gepersonaliseerde smartwatch biofeedback interventie.