De afgelopen maanden hebben zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals verder gewerkt aan verbetervoorstellen voor het jeugdhulpstelsel. Deze ‘driehoek’ heeft een inhoudelijke agenda opgesteld, die dient als uitnodiging aan de overheid voor een doorstart van de transformatie van de jeugdhulp. De agenda is vandaag aan het Rijk en gemeenten aangeboden, met de dringende oproep samen als ‘vijfhoek’ de nodige inhoudelijke verbeteringen te realiseren en met elkaar hierover in gesprek te gaan. De partijen vinden het van groot belang dit gesprek niet te belasten met richtinggevende bezuinigingen uit het regeerakkoord, die opnieuw de rekening leggen bij kinderen en gezinnen. “De problematiek is urgent en als we niets doen blijven verbeteringen uit en betalen de meest kwetsbare kinderen en gezinnen de rekening. Ook raakt een betaalbare en toegankelijke jeugdhulp dan steeds verder uit het zicht. Stilstaan is geen optie, want onze jeugd verdient beter” aldus Frank Bluiminck, directeur VGN, namens de ‘driehoek’.

Kinderen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen, psychische problemen, chronische aandoeningen en/of een onveilige opvoedsituatie hebben recht op passende ondersteuning. Op dit moment lukt het ons, als samenleving, nog onvoldoende om dit goed te organiseren” vervolgt Bluiminck. In januari 2022 besloot de VNG om de samenwerking bij de Hervormingsagenda Jeugd op te schorten, vanwege de in het regeerakkoord opgenomen bezuinigingen voor jeugdzorg. Bluiminck snapt het standpunt van de gemeenten: “Samen met de VNG begrijpen wij niet waarom het regeerakkoord afwijkt van een budget dat de Commissie van Wijzen noodzakelijk achtte. Verbetermogelijkheden staan hierdoor onder grote druk. Hierover willen we wederom in gesprek met Rijk en gemeenten. Alleen in gezamenlijkheid met hen kunnen wij de inhoudelijke verbeteringen realiseren”.

De partijen uit de ‘driehoek’ geven echter ook aan dat ze niet kunnen wachten tot Rijk en gemeenten weer aanschuiven. “Als we niets doen worden honderdduizenden kinderen en gezinnen, die jeugdhulp nodig hebben, minder snel en goed geholpen dan waar ze recht op hebben. Duizenden professionals en vrijwilligers in de jeugdhulp komen niet toe aan de hulp die ze kinderen en gezinnen willen bieden. Honderden jeugdhulpinstellingen kunnen niet optimaal de faciliteiten bieden die nodig zijn voor goede jeugdhulp”, aldus Bluiminck.

Ontwikkelagenda jeugdhulp

De afgelopen maanden hebben de drie partijen daarom voortgeborduurd op de suggesties en voorstellen die sinds de zomer van 2021 door werkgroepen zijn aangedragen voor de Hervormingsagenda jeugd 2022-2028, toen Rijk, gemeenten, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals nog samen optrokken.

In de vandaag aangeboden agenda staan de inhoudelijke acties en de bijbehorende randvoorwaarden centraal, waarvan de ‘driehoek’ denkt dat zij nodig zijn om de jeugdhulp voor de lange termijn beter te maken. De agenda markeert daarmee de doorstart voor de transformatie van het jeugdhulpstelsel. De acties richten zich op toegankelijkheid van de jeugdhulp voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen, een aantrekkelijke sector om in te werken en kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp in een lerend jeugdhulpstelsel. De gewenste richting hierin is de jeugdhulp zo thuis en nabij mogelijk te organiseren en uithuisplaatsingen te voorkomen. Het leefwereldperspectief, de inzet van ervaringsdeskundigheid, de inzet van informele steun, een brede blik van de jeugdhulpprofessional en het samen beslissen moeten daarbij vanzelfsprekend zijn.

De betrokken partijen willen met de vandaag gepresenteerde agenda hun verantwoordelijkheid pakken voor de noodzakelijke verbetering van het stelsel. Frank Bluiminck: “Deze agenda laat onze proactieve houding zien. We hebben een stevige inhoudelijke agenda opgesteld waarmee we de jeugdzorg willen verbeteren. We hopen ook dat het Rijk en gemeenten deze agenda zien als een uitnodiging om weer aan tafel te komen want we moeten dit samen doen”.

Download de agenda ‘Onze jeugd verdient beter’ hier