In Nederland mist landelijk representatieve gegevens over de psychische problemen die kinderen en jongeren hebben en welke behandeling zij krijgen. En dat terwijl deze kennis hard nodig is om de zorg voor hen goed in te richten. Tien concrete adviezen maken duidelijk welke stappen nodig zijn om meer zicht te krijgen op de mentale gezondheid en het zorggebruik van de jeugd.

De StroomOP Monitor is een goed voorbeeld van een lerende data infrastructuur waarin getracht wordt tegemoet te komen aan de tien adviezen, en waar ruimschoots kennis is opgedaan met het inrichten van juridische en contractuele zaken en recht wordt gedaan aan de veiligheid en bescherming van gegevens.

Met een expertraad, die bestaat uit wetenschap, ervaringsdeskundigheid, kennisinstituten, en praktijkprofessionals, vindt een duiding en vertaalslag van data naar praktijk plaats.

Het verhaal en de cijfers gaan steeds hand in hand.

Ook adviseert de expertraad over vragen die met de monitor kunnen worden beantwoord. Waar de StroomOP Monitor een eerste stap heeft gezet in intersectoraal en eenduidig meten op het gebied van onder andere suïcidepreventie, valt nog een grote winst te halen in de doorontwikkeling van de monitor.

De monitor is klein begonnen, maar heeft grote ambities. De komende jaren zal met de StroomOP Monitor ingezet worden op het uitbreiden en verbreden van de infrastructuur in het brede jeugdveld.  

Lees ook het artikel ‘Samen werken aan beter zicht op de mentale gezondheid van de jeugd: tien adviezen‘.