Wat?

Het ontwikkelen van een wetenschappelijke, organisatorische en praktische basis waarop kwalitatief sterke familiegerichte interventies zich verder kunnen ontwikkelen als alternatief voor plaatsing in JeugdzorgPlus.


Hoe?

Op basis van werkzame bestanddelen uit bestaande of in ontwikkeling zijnde evidence-based systeemgerichte behandelingen wordt een fundament voor een omvattende aanpak van een familiegerichte interventie gevormd. Deze aanpak kan gecertificeerd en gevalideerd worden ten behoeve van een modelgetrouwe uitvoering en voortdurende scholing en training van behandelaars en/of behandelteams.

Knelpunten en oplossingsrichtingen worden geïnventariseerd en via pilots in 3 regio’s getoetst. Een overzicht van de randvoorwaarden dient verdere ambulantisering te versterken.

  1. Zoals bijvoorbeeld plaatsgevonden heeft bij Multi System Therapy (MST), maar dan in een andere vorm.
  2. Geïnspireerd door FACT en het CCAF traject dat daarbij van toepassing is.

Waarom?

Een plaatsing in de JeugdzorgPlus is vaak een plaatsing die voortkomt uit het ontbreken van een goed alternatief ‘thuis’ of in de familie of het bredere systeem van ouders en kind, maar ook uit het ontbreken van een antwoord op situaties van onmacht en onveiligheid. Om te voorkomen dat kinderen gesloten worden opgenomen, zijn alternatieve vormen van hulp nodig. Er zijn in het land diverse methodieken en initiatieven die zich hierop richten, maar zij kennen elk eigen knelpunten. Er is geen overkoepelend inhoudelijk kader en er is weinig uitwisseling tussen deze initiatieven.


Resultaten

  1. Op 9 september is het boekje ‘Onderweg naar Jeugdzorg Plus Thuis‘ verschenen. Het boekje bevat
    een overzicht van knelpunten en oplossingsrichtingen voor het voorkomen en verkorten van gesloten plaatsingen in JeugdzorgPlus. Zowel onderzoekers, wetenschappers, ervaringsdeskundigen als bestuurders hebben hier een bijdrage aan geleverd.
  2. Er zijn 3 pilots startend. StroomOP verbindt zich aan deze lopende initiatieven om ze ‘lerend’ te maken.

Lessen geleerd uit de StroomOP beweging

Alle StroomOP activiteiten helpen om het doel van 0 uithuisplaatsingen dichterbij te brengen en hierover met elkaar in gesprek te gaan. De StroomOP beweging ligt dus als fundament onder alle projecten en mensen willen graag bij deze beweging horen. Daarnaast paart StroomOP een sterke visie en beweging aan concrete praktijken waarin allerlei disciplines (inclusief beleid) en jongeren samen leren te verbeteren.


Meer informatie?

Publicatie: Onderweg naar JeugdzorgPlus Thuis
‘Ontwikkel onderbouwde alternatieven voor gesloten residentiële jeugdhulp in hoger tempo’

Kinderen worden nog te vaak uit huis geplaatst. In de jeugdhulp is nog steeds onvoldoende aandacht voor het hele gezin en de hulp die wordt geboden is nog lang niet altijd effectief. Willen we het aantal uithuisplaatsingen in Nederland terugdringen, dan zullen onderbouwde alternatieven voor gesloten residentiële jeugdhulp in hoger tempo ontwikkeld moeten worden.

Lees het boekje: Onderweg naar JeugdzorgPlus thuis. Over het voorkomen en verkorten van gesloten plaatsingen in JeugdzorgPlus vanuit een wetenschappelijk perspectief.

Op de groei’ van de Beweging van Nul

In de notitie ‘Op de groei’ van de Beweging van Nul wordt beschreven hoe Nederland een plan kan ontwikkelen gericht op het optimaal opgroeien van de jeugd: zo goed mogelijk binnen omstandigheden, naar vermogen en naar de rechten van het kind. Rechtvaardig, omdat we uitgaan van de rechten van het kind. Solide vanwege de wetenschappelijke,  infrastructurele en daarmee duurzame aanpak. Rendabel omdat elke euro uitgegeven aan effectieve ondersteuning van de jeugd zich in veelvoud terugverdient, zowel in maatschappelijke baten, als financieel.

De notitie is een uitnodiging aan iedereen die het aangaat om samen te investeren in wat jonge mensen doet floreren. Lees ‘m hier.