Wat?

Dit project stimuleert een beweging binnen onderwijs en jeugdhulp waardoor minder jongeren in de JeugdzorgPlus en JJI terechtkomen en meer jongeren worden ondersteund bij het succesvol afmaken van hun schoolcarrière. Er wordt een antwoord op de vraag gezocht hoe we uiteindelijk bij 0 onderbroken schoolloopbanen komen.


Hoe?

Door een gemeenschappelijk platform in te richten met als doel om met alle betrokken partijen vorm en inhoud te geven aan de transformatie van de JeugdzorgPlus en JJI’s. Alternatieven voor JeugdzorgPlus worden daarbij gevolgd en ondersteund en nieuwe ontwikkelingen (proeftuinen) worden gestimuleerd. Er wordt aangehaakt bij bestaande kennisnetwerken (Kennisnetwerk Kleinschaligheid, NJi) zodat we van en met elkaar leren. Een handreiking met als doel om eerder in de keten de juiste hulp en ondersteuning in te zetten ter voorkoming van schoolwisselingen en schooluitval wordt opgesteld en een geïntegreerd dagprogramma ontwikkeld door een JeugdzorgPlus instelling wordt doorontwikkeld.


Waarom?

Het residentiële onderwijs staat te veel op zichzelf en is niet verbonden met het regionale en lokale onderwijs. Dit heeft tot gevolg dat jongeren ongewenste onderbrekingen hebben in hun schoolloopbaan.


Resultaten

  1. Op 8 februari 2021 heeft de aftrap van het project middels een Nulplaat-bijeenkomst plaatsgevonden. De resultaten van deze bijeenkomst worden als fundament gebruikt tijdens gesprekken over de beweging richting 0 onderbroken schoolloopbanen. Bekijk de Nulplaat.
  2. Het ministerie van OCW, de sectorraden en samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben zich gecommitteerd aan de beweging StroomOP. Het is niet langer de uitdaging of probleem van het residentieel onderwijs maar een collectieve verantwoordelijkheid!
  3. Het project draagt bij aan de herbezinning van het stelsel residentieel onderwijs. Een definitief voorstel volgt eind 2021. Vooruitlopend op dit voorstel worden er 7 regionale aanjagers aangesteld. De regio’s zijn de JeugdzorgPlus regio’s. Iedere aanjager krijgt als opdracht om binnen de regio de samenwerkingsverbanden passend onderwijs te verbinden en committeren aan de beweging naar kleinschalige en liefdevolle jeugdzorg met leer- en ontwikkelrecht voor alle jongeren. Start nog in 2021.
  4. Alternatieven in beeld heeft mooie interviews opgeleverd die zijn gedeeld en besproken in de expertgroep (het platform waar professionals elkaar ontmoeten, ervaringen en ideeën uitwisselen en waar nieuwe initiatieven worden gedeeld), en binnen de sectorraden.
  5. Op 5 nov 2021 heeft het symposium best passend onderwijs voor kwetsbare jongeren in Amersfoort plaats gevonden.

Lessen geleerd uit de StroomOP beweging

Verandering zit in mensen, professionals met een missie. Mensen met een enorme professionele drive, die werken vanuit de bedoeling en een beweging veroorzaken, ondanks alle tegenwerking die ze hadden. De beweging is spannend, maar de vastberadenheid groot. Opbrengsten van het ene project vormen brandstof voor het andere project. Daar hebben eigenlijk alle deelprojecten een bijdrage in geleverd.

StroomOP is erin geslaagd om domein doorbroken professionals bijeen te brengen met een gezamenlijke doelstelling. De jeugdhulp verbeteren door alle stakeholders te betrekken, zoals de jongeren en het onderwijs.
Meer informatie?

Inspiratie en interviews

Hoe Scholengemeenschap Harreveld van de Aloysius stichting, verbonden aan JeugdzorgPlus instelling het Anker en jeugdzorginstelling Prisma van Horizon aansluiten bij de leer- en ontwikkelvraag van jongeren.
Lees verder.

De transformatie van JeugdzorgPlus instelling de Koppeling. Zij verlaten eind dit jaar het huidige pand om het in te ruilen voor kleinschalige voorzieningen.
Lees verder.

Inspirerend interview met medewerkers en deelnemers van ACT; Academy for Communicatie and Talent.
Lees verder.

Hoe Warandecollege naar Plein3 transformeerde, wat dat vroeg van betrokken bestuurders.
Lees verder.

Een integrale onderwijs-zorg voorziening realiseren, wat vraagt dat van het personeel?
Lees verder.