Wat?

Het versterken van de ontwikkeling van kleinschaligheid (residentieel open/gesloten en Justitiële Jeugdinrichtingen) in diverse facetten.


Hoe?

Door het bij elkaar brengen van kennis en deze toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen voor de praktijk. En door het voorzien van een goede wetenschappelijke basis door het faciliteren dat deze kennis wordt geduid, verrijkt en verder gebracht. StroomOP brengt de praktijk (praktijkleernetwerk) en onderzoek (kennisdeling en onderzoeksagenda consortium kleinschaligheid) in dit project samen.


Waarom?

Het ‘zo thuis mogelijk’ opgroeien van kwetsbare jeugdigen is van belang voor een goede ontwikkeling van kinderen en jongeren. De ontwikkeling van alternatieven voor leefgroepen komt steeds meer op de voorgrond. In dat kader is er een toenemende aandacht voor de opbouw van kleinschalige voorzieningen als alternatief voor de residentiële jeugdzorg. De afgelopen jaren is er veel kennis ontwikkeld – in wetenschappelijk onderzoek en in pilots in de praktijk – ten aanzien van kleinschalige voorzieningen. Er was vanuit verschillende stakeholders – gemeenten, overheid, zorgaanbieders – behoefte om deze informatie bij elkaar te brengen en op een toegankelijke wijze beschikbaar te stellen. Ook was er behoefte om de verschillende definities en doelen rondom kleinschalige voorzieningen beter inzichtelijk te maken.


Resultaten

  1. Een toegankelijk kennisdossier ‘richting geven aan kleinschaligheid’ is gepubliceerd door het NJi. Hierdoor is bestaande kennis op het gebied van kleinschalige voorzieningen beschikbaar en toegankelijk.
  2. Een klankbordgroep met experts kleinschaligheid komt, ondersteund door StroomOP, bij elkaar om kennis van kleinschalige voorzieningen uit te wisselen. De facilitatie zal na 2021 worden overgenomen door het NJi.
  3. Het NJi heeft een praktijkleernetwerk ingericht. Aanmeldingen zijn afkomstig vanuit 23 verschillende organisaties. De eerste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden.
  4. Het Consortium Kleinschaligheid heeft een projectvoorstel geschreven voor een onderzoek kleinschalige voorzieningen. Met behulp van StroomOP is dit onderzoek gestart.
  5. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen het praktijkleernetwerk en het Consortium. Meer info over het Consortium Kleinschaligheid is te vinden op de website.

Lessen geleerd uit de StroomOP beweging

De beweging helpt enorm mee om het project te versterken. Kleinschaligheid is niet perse een panacee voor de kwalen van een gesloten verblijf. We hebben nog veel te leren over wat dit vraagt ten aanzien van personeel, financiering, enzovoort.