Eerder & beter in beeld

Meer kinderen moeten veilig thuis kunnen wonen. Daarom doen jeugdprofessionals overal in het land meer up-to-date kennis en vaardigheden op om onveilige thuissituaties te herkennen en te voorkomen.

Voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking of complexe psychiatrische problemen is het belangrijk dat zij snel herkend worden en snel de best passende zorg krijgen. We willen hen perspectief bieden; tijdige herkenning en de juiste ondersteuning is een eerste stap naar maatschappelijke participatie.

Er zijn verschillende projecten waar onze leden actief kennis ophalen en delen.

In het project Ketenbreed Leren kijken de betrokken jeugdprofessionals samen met ouders, jongeren, betrokken professionals en beleidsmakers in een concrete complexe casus hoe het hulpverleningstraject is verlopen. Wat ging met de ‘kennis van nu’ goed en wat moet beter?

Het platform https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/platform-integrale-specialistische-jeugdhulp/ geeft een overzicht van goede praktijkvoorbeelden van integrale specialistische jeugdhulp.

VoorZorg is een intensief verpleegkundig huisbezoekprogramma. Daarbij krijgen (aanstaande) moeders in risicovolle omstandigheden tijdens de zwangerschap tot het 2e levensjaar van het kind intensief begeleiding bij gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en de huiselijke situatie.

De Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd ontwikkelen kennisdossiers over gezinnen en armoede, kindermishandeling en school en jeugdhulp.